Vegetatiekartering Veerslootlanden

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer
Jaar van uitvoering: 2009
Contactpersoon: Rudy Offereins

Het gebied Veerslootslanden is een klein (14 ha) maar botanisch zeer waardevol Blauwgras-land-reservaat in Noordwest-Overijssel. Het maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Olde Maten en Veerslootslanden en vormt samen met de Olde Maten één van de laatste Blauw-grasland-restanten in het Nederlandse laagveengebied. Naast Blauwgrasland komen in het gebied onder andere ook heischrale graslanden, verschillende moerassen en natte bossen voor. Al deze vegetatietypes zijn in de vegetatiekartering opgenomen.

Doel van de vegetatiekartering was het inzichtelijk maken van de huidige kwaliteit en van belangrijke ontwikkelingen binnen het gebied zodat met beheer en eventueel aanvullende maatregelen doelgericht hierop aangestuurd kon worden. Om deze vraag te beantwoorden is gewerkt met een vegetatietypologie die toegespitst was op de vraagstelling, aanvullende toevoegingen (o.a. voor mate van vergrassing met Pijpenstrootje) en is een vegetatiekartering uitgevoerd van Rode lijst- en indicatieve soorten.

Veerslootlanden 2 veugeltjesbloem Jelle Aitink cp

Uit de vegetatiekartering bleek dat de Veerslootslanden nog steeds een voor Nederlandse begrippen groot areaal goed ontwikkelde Blauwgraslanden en veel bijzondere soorten (o.a. Vleeskleurige orchis, Vlozegge en Blonde zegge) herbergt. Ondanks de hoge natuurwaarde van het gebied is aan de hand van de vegetatiekartering een aantal knelpunten naar voren gekomen. Er was sprake van een lichte verdroging en een relatieve afname van grondwaterinvloed. Dit was te zien aan de toename van het areaal Heischraal grasland en aan heischrale vormen van Blauwgrasland sinds de vorige kartering in 2001. Ook het ontstaan van dominanties met Pijpenstrootje wees hierop. Bovendien was het verrijkend effect van het landbouwgebied in de omgeving duidelijk te zien in een vrij brede zone langs de randen van het gebied. Op basis van de vegetatiekartering kon zo het belang van het aanleggen van een brede bufferzone met een eigen peil rond het gebied duidelijk gemaakt worden.

Delen op Social Media