Vegetatie- en florakartering Norger Esdorpenlandschap

Opdrachtgever: Natuurmonumenten
Jaar van uitvoering: 2018
Contactpersoon: André Kloosterman

In 2018 is in opdracht van Natuurmonumenten een vegetatie- en florakartering uitgevoerd in het Norger Esdorpenlandschap. Het gebied ligt ten westen van de dorpen Norg en Westervelde en ten noorden van Veenhuizen. Vanuit de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) dient een vegetatiekartering regelmatig uitgevoerd te worden. Tegelijk met de vegetatiekartering is een florakartering uitgevoerd. Hierbij zijn de aangewezen doelsoorten van de SNL-beheertypen gekarteerd, aangevuld met Rode lijst-soorten en enkele aandachtsoorten. De aan- of afwezigheid van de soorten is een maat voor de kwaliteit waarin het betreffende beheertype zich bevindt.

De lager gelegen percelen, vlakbij het Groote Diep, bleken zeer waardevol te zijn. Hier zijn natte, relatief voedselrijke maar ook soortenrijke dotterbloemhooilanden aanwezig, met schraallandsoorten als Sterzegge, Geelgroene zegge en Moeraskartelblad. Deze laaggelegen percelen zijn favoriet bij weidevogels als Watersnip, Tureluur en Kieviet. De verwachting is dat met het huidige beheer de dotterbloemvegetaties uitgebreid kunnen worden.

Gewone dotterbloem langs het Groote Diep.

In de drogere graslanden is de bovenste grondlaag licht afgeschraapt. Naast dat hier veel Echte koekoeksbloem voorkomt is gebleken dat de Veldleeuwerik hier goed gedijt. Deze heeft een voorkeur voor een afwisseling van grasland met meer open en mosrijke delen.

In het gebied ten zuiden van de Eenerbrug bevinden zich twee vlakken met beheertype vochtig hooiland. De overige graslanden in het begrazingsgebied aan weerszijden van De Slokkert bestaan uit overwegend soortenarme witbol- en grote vossenstaartgraslanden. In het begrazingsgebied zijn veel grote vlakken waar weinig beheer plaatsvindt en die daardoor sterk verruigen. Deze verruigende delen zijn met maaibeheer om te vormen naar kruidenrijkere vegetaties. In het zuidelijke deel van de Tempelstukken zijn vrij kruidenrijke witbolgraslanden aanwezig die regelmatig worden begraasd. Een mogelijkheid is om het vee op de hoger gelegen delen een periode intensiever te laten grazen om zo de ontwikkeling naar kamgrasweiden te bevorderen.

De resultaten van de vegetatiekartering worden door Natuurmonumenten gebruikt voor aanpassingen in de pachtcontracten, optimalisatie van het beheer en het evalueren van de ontwikkeling van het gebied.

Delen op Social Media