Passende Beoordeling kolencentrales Maasvlakte

Passende Beoordeling kolencentrales Maasvlakte

Opdrachtgever: E.ON en GDF Suez
Jaar van uitvoering: 2012
Contactpersoon: Dagmar Heidinga

Aanleiding

In samenwerking met Arcadis hebben we in 2012 een tweede herziening van de Passende Beoordeling van de mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdeposities, afkomstig van de nieuwe elektriciteitscentrales van E.ON (MPP3) en GDF Suez (KBC) op de Maasvlakte, uitgevoerd.

De aanleiding voor deze tweede herziening was de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 oktober 2013, waarmee de beslissingen op bezwaar betreffende de aan E.ON en GDF verleende Natuurbeschermingswetvergunning vernietigd werd.

In de herziening van de passende beoordeling hebben we de door de Raad van State geconstateerde tekortkomingen hersteld. Daarnaast hebben we de eerdere passende beoordeling geactualiseerd.

Passende Beoordeling

In de passende beoordeling hebben we de effecten van de stikstofdepositie die veroorzaakt wordt door de centrales op Natura 2000-duingebieden in Zuid-Holland onderzocht.

Daarbij hebben we een systeembenadering toegepast. Hierbij kijk je naar het functioneren van het duinecosysteem, de lokale milieukenmerken en de werking van stikstof in zo’n systeem. Daarnaast hebben we geanalyseerd welke factoren bepalend zijn voor het voorkomen en de kwaliteit van een habitattype. Natuurlijk hebben we hierbij ook geanalyseerd welke rol stikstof daarin speelt en hoe deze rol samenhangt en/of beïnvloed wordt door de diverse andere factoren. Daarbij zijn we specifiek ingegaan op het gebiedsbeheer. Het beheer heeft grote invloed op lokale milieukenmerken en op de kwaliteit van habitattypen. En dat heeft dan op zijn beurt grote invloed op de mate waarin de toename van stikstofdepositie tot effecten kan leiden in het duinecosysteem.

passende beoordeling

Instandhoudingsmaatregelen

In de Passende Beoordeling hebben we rekening gehouden met de instandhoudingsmaatregelen die in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zouden worden uitgevoerd in de gebieden. Ten tijde van het opstellen van de passende beoordeling was een deel van de maatregelen al uitgevoerd. De uitvoering van de overige maatregelen was ook verzekerd. Provincie Zuid-Holland was zeer voortvarend met het opstellen van de maatregelenpakketten en de uitvoering ervan. Het PAS trad pas in juli 2015 officieel in werking.

In de Passende Beoordeling is per gebied ook een stikstofbalans opgesteld. Hierin is gekwantificeerd hoeveel stikstof zou kunnen worden afgevoerd bij uitvoering van alle instandhoudingsmaatregelen. Deze stikstofbalansen waren vooral bedoeld om een indruk te geven van de ordegrootte van de stikstofafvoer door beheer.

Juridische procedure

Op basis van de Passende Beoordeling heeft provincie Zuid-Holland opnieuw een beslissing op bezwaar genomen. Het was duidelijk dat ook dit besluit zou worden aangevochten. Ondanks dat we overtuigd waren van de goede kwaliteit van ons rapport was het toch spannend om voor de Raad van State te staan. Het was de vraag of we de bezwaren tegen de vorige Passende Beoordeling daadwerkelijk hadden weggenomen. Het werd nog spannender toen gerenommeerde wetenschappers in opdracht van appellanten een tegenrapport opstelden. De betrokken wetenschappers hebben diverse publicaties op hun naam staan aangaande effecten van stikstofdepositie op de natuur.

Resultaat

Op 27 januari 2016 deed de Raad van State uitspraak in de zaak (ABRvS zaaknrs. 201406537/1/R2 en 201406589/1/R2, 27-1-2016). De Raad van State oordeelde dat het  college van GS van Provincie Zuid-Holland op basis van de Passende Beoordeling de zekerheid heeft verkregen dat de toename van de stikstofdepositie ten gevolge van de elektriciteitscentrales niet zal leiden tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Alle bezwaren zijn ongegrond verklaard.

PAS

Dankzij het PAS is dit soort onderzoeken voor projecten die stikstofdeposistie veroorzaken voorlopig verleden tijd. De komende tijd zal blijken of het PAS ook overeind blijft in juridische procedures. Opnieuw spannende tijden dus.

 

Delen op Social Media