Landelijk Meetnet Flora en Verdrogingsmeetnet Drenthe

Opdrachtgever: Provincie Drenthe
Jaar van uitvoering: 1999 - heden
Contactpersoon: André Kloosterman

Aanleiding en methode

In 1999 is Buro Bakker in opdracht van Provincie Drenthe begonnen met het vastleggen en opnemen van permanente vegetatiemeetpunten (pq’s) in het kader van het Landelijk Meetnet Flora (LMF). Inmiddels bestaat het netwerk uit ruim 1000 pq’s, die gelegen zijn in natuurgebieden verspreid over de hele provincie.

De pq’s zijn vastgelegd met behulp van een op 10 cm nauwkeurige GPS en een situatieschets. Hierdoor kunnen de locaties ook in volgende jaren goed teruggevonden worden. Jaarlijks bezoekt Buro Bakker ongeveer een kwart van alle pq’s. Elke pq wordt dus 1x in de vier jaar opgenomen. Doordat de vegetatieontwikkeling op deze plekken langdurig worden gevolgd kunnen de veranderingen in de vegetatie in beeld gebracht worden. Ook kunnen er uit de opnamegegevens trends worden afgeleid over zaken als verdroging, verzuring en vermesting in de provincie Drenthe.

LMF

LMF: pq in een blauwgrasland in het Eexterveld

LMF en Natura 2000

Een deel van de pq’s van het LMF ligt binnen de grenzen van Natura 2000-gebieden. Voor deze pq’s wordt sinds een aantal jaren geanalyseerd of de habitattypenkaart klopt, oftewel of op die plek ook daadwerkelijk het habitattype aanwezig is dat op de habitattypenkaart is aangegeven. Ook zijn er de afgelopen jaren nieuwe pq’s vastgelegd in habitattypen. Zo kan het LMF bijdragen aan de monitoring van de kwaliteit van habitattypen.

Verdrogingsmeetnet

Sinds 2010 is Buro Bakker gestart met het vastleggen van het Verdrogingsmeetnet Drenthe (VMD). Het verschil met het LMF is dat de pq’s in de nabijheid van een peilbuis liggen. Hierdoor kunnen de hydrologische gegevens worden gekoppeld aan de vegetatiegegevens. Dit maakt het mogelijk om nog beter te monitoren of, en zo ja, wanneer veranderingen in de hydrologie zichtbaar worden in de vegetatie. De pq’s van het VMD liggen bijna allemaal binnen Natura 2000-gebieden. Net als bij het LMF worden de opnames geanalyseerd op habitattypeniveau. Ook dit meetnet draagt dus bij aan de monitoring van de kwaliteit van habitattypen.

VMD op locatie habitattype Oude eikenbossen met hulst, in Natura 2000-gebied Norgerholt

VMD: pq nabij een peilbuis, binnen habitattype Oude eikenbossen met hulst, in Natura 2000-gebied Norgerholt

 

 

Delen op Social Media