Habitattypenkartering Loonse en Drunense Duinen

Opdrachtgever: Natuurmonumenten
Jaar van uitvoering: 2009
Contactpersoon: Rudy Offereins

Het stuifzandgebied Loonse en Drunense Duinen (Noord-Brabant) is aangewezen als Natura 2000 gebied. Dit gebied is onder andere aangewezen voor de habitattypen Stuifzandheiden met struikhei (H2310) en Zandverstuivingen (H2330). In het kader van Natura 2000 is het doel gesteld de oppervlakte van deze habitattypen uit te breiden en de kwaliteit te verbeteren. Hiervoor vindt stuifzandherstel plaats.

Buro Bakker heeft in 2009 in opdracht van Natuurmonumenten een habitattypenkaart van het stuifzandgebied opgesteld. De kaart diende als nulmeting voor de geplande stuifzandherstelmaatregelen en is samengesteld op basis van veldwerk met ondersteuning van luchtfoto's. Tijdens het veldwerk zijn zowel de habitattypen als de kwaliteit hiervan onderscheiden. De kwaliteit is bepaald op basis van de aangetroffen vegetatietypen. In de profieldocumenten is per habitattype aangegeven welke vegetatietypen respectievelijk duiden op een goede, matige en slechte kwaliteit. Als extra kwaliteitsaanduiding is binnen deze opdracht de mate van vergrassing in de heide genoteerd.

Loonse en Drunense Duinen1 cp

Ter ondersteuning van de karteringen en ten behoeve van het monitoren van de herstelmaatregelen zijn ook permanente quadraten (PQ's) uitgezet en door middel van foto's de huidige situatie vastgelegd. Als onderdeel van deze opdracht zijn bovendien gunstige locaties aangewezen voor kleinschalig plaggen in de heide binnen het onderzoeksgebied.

Delen op Social Media