Ecostrook Eemshaven

Opdrachtgever: Groningen Seaports
Jaar van uitvoering: 2005 - heden
Contactpersoon: Rudy Offereins

Na de aanleg van de Eemshaven in de jaren '60 en '70 heeft een groot deel van het gebied lang gewacht op de industriële ontwikkeling. Spontane natuurontwikkeling had alle ruimte. In het gebied ontstonden op grote schaal moerassen en graslanden die plaatselijk het karakter van natte duinvalleien hadden. Veel soorten vestigden zich hier. Vooral de rijkdom aan planten en vogels was groot. Toen in het begin van deze eeuw de industriële ontwikkeling in hoog tempo op gang kwam, moesten veel natuurwaarden hiervoor wijken. Waar er sprake was van beschermde natuurwaarden, ontstonden compensatieopgaven om voor deze soorten een duurzame plek  te behouden.

Buro Bakker is vanaf het begin bij de huidige ontwikkelingen betrokken geweest als ecologisch adviseur van Groningen Seaports. We hebben de natuurwaarden van het havengebied in kaart gebracht en we monitoren de effecten van de ontwikkelingen op diverse soorten. Uit onze inventarisaties bleek dat zich in het gebied vier soorten orchideeën hadden gevestigd, meestal in grote aantallen. Bijzonder was vooral de aanwezigheid van de Groenknolorchis. Deze zeer zeldzame orchidee geniet zelfs op Europees niveau bescherming en vroeg dus bijzondere aandacht in de compensatieopgave. Ook bleek dat de Waterspitsmuis in de moerassen in het havengebied inmiddels een geschikt leefgebied had ontdekt.

Eemshaven Ecostrook1 Rudy Offereins cp

Voor het behoud van zowel de orchideeën als de Waterspitsmuis in de Eesmhaven is de ecostrook ontwikkeld. Deze natuurstrook, die centraal in het havengebied ligt, is speciaal ontworpen voor de beschermde soorten. De ecostrook bestaat uit een stelsel van sloten, rietkragen en vochtig tot nat grasland. In het natte grasland zijn veel gradiënten aangebracht, zodat er voor diverse plantensoorten een geschikte groeiplaats zou ontstaan. Buro Bakker verzorgde voor Groningen Seaports de ontheffingsaanvragen en begeleidde de aanleg van ecostrook. Onder onze begeleiding zijn de plaggen, met daarin de orchideeën, zorgvuldig uitgegraven en overgebracht naar de ecostrook.

De ontwikkeling van de ecostrook wordt nauwlettend gevolgd. Jaarlijks monitoren we de aantallen orchideeën en geven advies aan Groningen Seaports over het beheer. De ecostrook blijkt goed te functioneren. Inmiddels staan er  honderden Groenknolorchissen. Dat zijn er veel meer dan er ooit in de Eemshaven zijn waargenomen.

Delen op Social Media