Ecologische begeleiding omvorming N381

Opdrachtgever: Provincie Fryslân
Jaar van uitvoering: 2007 - heden
Contactpersoon: Rudy Offereins

De provincie Fryslân wil de provinciale weg N381 tussen Drachten en de Drentse grens omvormen tot een stroomweg met een maximumsnelheid van 100 km/u. Dit zal voor een deel op de bestaande weg gerealiseerd worden en deels zal er een nieuwe tracé worden aangelegd.

Natuurwetgeving

Vanaf 2007 is Buro Bakker bij dit project betrokken om de gevolgen ervan voor de relevante natuurwetgeving in beeld te brengen. Hieronder vallen de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet, de Ecologische Hoofdstructuur en de Boswet. In 2007 is het gebied op en rond de N381 voor de eerste keer op natuurwaarden onderzocht, waarbij onder andere dassen, vleermuizen, slangen en orchideeën zijn aangetroffen. Met behulp van deze gegevens heeft Buro Bakker een pakket aan compenserende en mitigerende maatregelen opgesteld, zoals ecoduikers, hop-overs voor vleermuizen, natuurbruggen over het Koningsdiep en de Tjonger en aanleg van een mantel zoom-vegetatie in het Drents-Friese Wold. Dit pakket is door de provincie in het wegontwerp verwerkt en het heeft op één locatie, waar strikt beschermde natuurwaarden in de knel dreigden te komen, zelfs geleid tot een ingrijpende wijziging in het wegontwerp. Daarnaast zijn onze gegevens gebruikt om een keuze te kunnen maken uit de tracévarianten.

N381_1 cp

In 2010 is het ecologisch onderzoek door Buro Bakker geactualiseerd en toegespitst op het definitieve wegontwerp. De resultaten van dit onderzoek zijn nu door ons gebruikt voor het opstellen van de benodigde vergunningen en de ontheffingsaanvraag voor de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Daarnaast is een toetsing aan de Ecologische Hoofdstructuur uitgevoerd die heeft geleid tot een compensatieverplichting.

Gebiedsontwikkeling

In 2010 is een gebiedsontwikkelingsproces opgestart die invulling moet geven aan de wensen en ideeën vanuit de streek en aan beleidsdoelstellingen op het gebied van onder andere water, landschap en natuur. Hiertoe is een breed door de streek vertegenwoordigde gebiedscommissie geïnstalleerd met als taak het gebied rond de N381 mooier, beter bruikbaar en gereed voor de toekomst te maken. De intentie van de commissie is om de negatieve effecten van de weg op het omringende gebied te verzachten en dit na aanleg van de N381 met een 'plus' achter te laten.

Buro Bakker is vanaf het begin ecologisch adviseur van deze commissie geweest. Met behulp van de door ons opgedane kennis van het gebied hebben we  diverse ideeën voor de gebiedsontwikkeling aangedragen die niet in het wegontwerp van de N381 konden worden ingepast. Zo hebben we een ecologische verbindingszone tussen de Tjonger en de Boven-Tjonger uitgewerkt en faunapassages in het onderliggende wegennet voorgesteld. Daarnaast heeft Buro Bakker een inrichtingsplan opgesteld voor het noordelijke Tjongerdal en is het bestaande inrichtingsplan van De Marschen (nabij het Wijnjeterper Schar) door ons geactualiseerd.

Al met al heeft het ecologische onderzoek en advies ertoe geleid dat er een nieuwe weg komt die landschappelijk zeer goed is ingepast en waarvan met recht gezegd kan worden dat de natuur langs de weg er uiteindelijk op vooruit zal gaan.

Delen op Social Media