Beheerplan Landgoed Overcingel

Opdrachtgever: Provincie Drenthe
Jaar van uitvoering: 2017 - 2022
Contactpersoon: Jelle Aitink

Landgoed Overcingel dateert uit het einde van de 18e eeuw en vormt in Assen een groene enclave tussen het station en het stadscentrum. Het landgoed kenmerkt zich door een combinatie van lanen en singels, bossen en graslanden, cultuurhistorische monumenten en bijzondere stinzenflora. Samen met een aantal nabij gelegen bosgebieden heeft Overcingel een belangrijke natuurfunctie in een stedelijk gebied. Voor onder andere vogels en vleermuizen betekent het landgoed een belangrijk rustpunt.

Met de overgang van de Natuurbeschermingswet 1998 naar de nieuwe Wet natuurbescherming begin 2017, is de status van Beschermd natuurmonument waaronder landgoed Overcingel viel komen te vervallen. Om de natuurwaarde van landgoederen te kunnen beschermen biedt de Wet natuurbescherming provincies de mogelijkheid om gebieden die buiten Natuurnetwerk Nederland vallen, toch een beschermde status te geven als “bijzonder provinciaal landschap” of “bijzonder provinciaal natuurgebied”. De provincie Drenthe wil Landgoed Overcingel zo’n status geven en heeft Buro Bakker gevraagd een beheerplan te schrijven. In het beheerplan staat hoe de specifieke natuur- en cultuurhistorische waarden voor de toekomst behouden worden. Het actuele beheerplan en de daarin beschreven waarden vormen de basis om de beschermde status van bijzonder provinciaal natuurgebied onder de Wet natuurbescherming toe te kennen, zodat de waarden van Landgoed Overcingel behouden blijven voor de toekomst.

In het beheerplan staan voorstellen om de natuurwaarden van Overcingel waar mogelijk te vergroten. Zo wordt een meer natuurlijke ontwikkeling van het bos voorgestaan. Dood hout kan deels, wanneer dit geen gevaar voor bezoekers oplevert, aanwezig blijven. In staand dood hout kunnen op het landgoed aanwezige vleermuizen en holenbroedende vogels als Grote bonte specht, Groene specht, Grauwe vliegenvanger en Matkop nestgelegenheid vinden. Liggend dood hout vergroot de biodiversiteit van onder andere insecten en paddenstoelen. In takkenhopen kunnen kleine vogels als Winterkoning en andere fauna een plek vinden. Verder kan door aangepast maaibeheer verruigd grasland veranderen in meer soortenrijk grasland.

Met het beheerplan dat Buro Bakker opstelde kunnen de natuurwaarden van Landgoed Overcingel de komende jaren behouden en versterkt worden. Hierdoor blijft bijzondere (stinzen)flora beschermd en kunnen dier en mens in een stedelijke omgeving een plek van rust vinden.

Delen op Social Media