Projecten

Van de ruim 200 projecten die wij jaarlijks uitvoeren hieronder enkele uitgewerkte voorbeelden.

Passende Beoordeling dijkversterking Eemshaven-Delfzijl

Passende Beoordeling Kwelderlandschap Marconi Buitendijks

Passende Beoordeling kolencentrales Maasvlakte

Projecten

Van de ruim 200 projecten die wij jaarlijks uitvoeren hieronder enkele uitgewerkte voorbeelden.

Advies zaadmengels kruidenrijke akkerranden

Monitoring spoorbermen ProRail

Vegetatie- en florakartering Norger Esdorpenlandschap

Florakartering Ameland

Subsidieaanvraag POP3 niet-productieve investeringen Drenthe

Beekkartering Drentsche Aa

Fan swiet nei sâlt (Van zoet naar zout)

Beheerplan NAM-park Grijpskerk

Beheerplan Landgoed Overcingel

Passende Beoordeling kolencentrales Maasvlakte

Passende Beoordeling Kwelderlandschap Marconi Buitendijks

Passende Beoordeling dijkversterking Eemshaven-Delfzijl

Monitoring effectiviteit van beheermaatregelen in Wapendal

Landelijk Meetnet Flora en Verdrogingsmeetnet Drenthe

Vegetatie-, flora- en structuurkartering Mandefjild

Vegetatie- en habitattypenkartering Mantingerzand

Ecologische begeleiding omvorming N381

Toetsingen Natuurbeschermingswet ISK De Harskamp

Vegetatiekartering Veerslootlanden

Ecologische voorzorgsmaatregelen Groningen Airport Eelde

Monitoring ecologische verbindingszone Ypenburg

Vleermuisonderzoek Nienoordsingel gemeente Leek

Beheerplan Wapendal gemeente Den Haag

Ecologisch onderzoek Meerstad

Projecten

Van de ruim 200 projecten die wij jaarlijks uitvoeren hieronder enkele uitgewerkte voorbeelden.

Advies zaadmengels kruidenrijke akkerranden

Monitoring spoorbermen ProRail

Vegetatie- en florakartering Norger Esdorpenlandschap

Florakartering Ameland

Subsidieaanvraag POP3 niet-productieve investeringen Drenthe

Beekkartering Drentsche Aa

Fan swiet nei sâlt (Van zoet naar zout)

Beheerplan NAM-park Grijpskerk

Beheerplan Landgoed Overcingel

Passende Beoordeling kolencentrales Maasvlakte

Passende Beoordeling Kwelderlandschap Marconi Buitendijks

Passende Beoordeling dijkversterking Eemshaven-Delfzijl

Monitoring effectiviteit van beheermaatregelen in Wapendal

Landelijk Meetnet Flora en Verdrogingsmeetnet Drenthe

Vegetatie-, flora- en structuurkartering Mandefjild

Vegetatie- en habitattypenkartering Mantingerzand

Ecologische begeleiding omvorming N381

Toetsingen Natuurbeschermingswet ISK De Harskamp

Vegetatiekartering Veerslootlanden

Ecologische voorzorgsmaatregelen Groningen Airport Eelde

Monitoring ecologische verbindingszone Ypenburg

Vleermuisonderzoek Nienoordsingel gemeente Leek

Beheerplan Wapendal gemeente Den Haag

Ecologisch onderzoek Meerstad