Projecten

Van de ruim 200 projecten die wij jaarlijks uitvoeren hieronder enkele uitgewerkte voorbeelden.

Habitattypenkartering Loonse en Drunense Duinen

Ecostrook Eemshaven

Onderzoek ganzen foerageergebieden Fochteloërveen

Ecologisch onderzoek Meerstad

Beheerplan Wapendal gemeente Den Haag

Vleermuisonderzoek Nienoordsingel gemeente Leek

Monitoring ecologische verbindingszone Ypenburg

Ecologische voorzorgsmaatregelen Groningen Airport Eelde

Vegetatiekartering Veerslootlanden

Toetsingen Natuurbeschermingswet ISK De Harskamp

Ecologische begeleiding omvorming N381

Vegetatie- en habitattypenkartering Mantingerzand

Vegetatie-, flora- en structuurkartering Mandefjild

Landelijk Meetnet Flora en Verdrogingsmeetnet Drenthe

Monitoring effectiviteit van beheermaatregelen in Wapendal

Passende Beoordeling dijkversterking Eemshaven-Delfzijl

Passende Beoordeling Kwelderlandschap Marconi Buitendijks

Passende Beoordeling kolencentrales Maasvlakte

Beheerplan Landgoed Overcingel

Beheerplan NAM-park Grijpskerk

Fan swiet nei sâlt (Van zoet naar zout)

Beekkartering Drentsche Aa

Projecten

Van de ruim 200 projecten die wij jaarlijks uitvoeren hieronder enkele uitgewerkte voorbeelden.

Beekkartering Drentsche Aa

Fan swiet nei sâlt (Van zoet naar zout)

Beheerplan NAM-park Grijpskerk

Beheerplan Landgoed Overcingel

Passende Beoordeling kolencentrales Maasvlakte

Passende Beoordeling Kwelderlandschap Marconi Buitendijks

Passende Beoordeling dijkversterking Eemshaven-Delfzijl

Monitoring effectiviteit van beheermaatregelen in Wapendal

Landelijk Meetnet Flora en Verdrogingsmeetnet Drenthe

Vegetatie-, flora- en structuurkartering Mandefjild

Vegetatie- en habitattypenkartering Mantingerzand

Ecologische begeleiding omvorming N381

Toetsingen Natuurbeschermingswet ISK De Harskamp

Vegetatiekartering Veerslootlanden

Ecologische voorzorgsmaatregelen Groningen Airport Eelde

Monitoring ecologische verbindingszone Ypenburg

Vleermuisonderzoek Nienoordsingel gemeente Leek

Beheerplan Wapendal gemeente Den Haag

Ecologisch onderzoek Meerstad

Onderzoek ganzen foerageergebieden Fochteloërveen

Ecostrook Eemshaven

Habitattypenkartering Loonse en Drunense Duinen

Projecten

Van de ruim 200 projecten die wij jaarlijks uitvoeren hieronder enkele uitgewerkte voorbeelden.

Beekkartering Drentsche Aa

Fan swiet nei sâlt (Van zoet naar zout)

Beheerplan NAM-park Grijpskerk

Beheerplan Landgoed Overcingel

Passende Beoordeling kolencentrales Maasvlakte

Passende Beoordeling Kwelderlandschap Marconi Buitendijks

Passende Beoordeling dijkversterking Eemshaven-Delfzijl

Monitoring effectiviteit van beheermaatregelen in Wapendal

Landelijk Meetnet Flora en Verdrogingsmeetnet Drenthe

Vegetatie-, flora- en structuurkartering Mandefjild

Vegetatie- en habitattypenkartering Mantingerzand

Ecologische begeleiding omvorming N381

Toetsingen Natuurbeschermingswet ISK De Harskamp

Vegetatiekartering Veerslootlanden

Ecologische voorzorgsmaatregelen Groningen Airport Eelde

Monitoring ecologische verbindingszone Ypenburg

Vleermuisonderzoek Nienoordsingel gemeente Leek

Beheerplan Wapendal gemeente Den Haag

Ecologisch onderzoek Meerstad

Onderzoek ganzen foerageergebieden Fochteloërveen

Ecostrook Eemshaven

Habitattypenkartering Loonse en Drunense Duinen