Ontheffingsaanvragen

Buro Bakker kan ontheffingen soortenbescherming en vergunningen voor de gebiedsbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming van A tot Z voor u verzorgen. We hebben ruime ervaring met zowel het aanvragen van vergunningen en ontheffingen. Doordat we regelmatig contact onderhouden met de bevoegd gezagen kennen we de eisen die gesteld worden aan de aanvragen.

Het verzorgen van ontheffingen  en vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming vraagt vaak nauwe samenwerking tussen ons en de opdrachtgever. De aanwezigheid van beschermde natuurwaarden die invloed ondervinden van een activiteit of initiatief  leidt in de regel tot een mitigatieopgave. Dit betekent dat de plannen aangepast moeten worden op de effecten op deze natuurwaarden. Deze aanpassingen kunnen van marginaal tot zeer ingrijpend zijn. Het kan gaan om aanpassingen in de wijze van uitvoering, het ontwerp of de planning. Ook kan het nodig zijn om alternatieve verblijfplaatsen of leefgebieden te maken. In alle gevallen zullen de aanpassingen in het plan door het bevoegd gezag als bindende voorwaarde aan een ontheffing soortenbescherming worden gekoppeld. Wij zullen de aanvraag, voordat deze is ingediend, daarom in detail met u doornemen. Zo weten we zeker dat de het plan uitvoerbaar blijft en u niet in het uitvoeringsstadium voor onaangename verrassingen komt te staan.

Buro Bakker onderhoudt in de regel gedurende de looptijd van de aanvraagprocedure de contacten met bevoegd gezag. We zullen eventuele vragen over de aanvraag beantwoorden en zo nodig informeren naar de voortgang van de procedure.

Voorbeeldprojecten:

Naam: drs. Dagmar Heidinga
Functie: Projectleider
Telefoon: 0592 313389