Flora-, vegetatie- en habitatkarteringen (SNL)

Vegetatiekarteringen leveren belangrijke informatie voor het toetsen van beheerdoelen en het monitoren van ontwikkelingen in een natuurgebied. Deze karteringen vormen bovendien een belangrijke basis voor habitattypenkaarten van Natura 2000-gebieden. Een habitattypenkartering laat zien waar en met welke kwaliteit habitattypen aanwezig zijn en levert daarmee essentiële informatie voor het opstellen van beheerplannen van Natura 2000-gebieden en toetsingen aan de Natuurbeschermingswet.

Vegetatiekarteringen leveren in tegenstelling tot soorteninventarisaties vlakdekkende gegevens over de kwaliteit van het terrein. De aanwezige vegetaties en de verspreiding hiervan geven inzicht in de abiotiek en het functioneren van het systeem binnen een gebied. Een vergelijking met eerdere vegetatie karteringen kan ontwikkelingen laten zien die in het gebied gaande zijn. Op basis hiervan kunnen conclusies getrokken worden over de effectiviteit van het gevoerde beheer en eventueel uitgevoerde herstelmaatregelen.

Buro Bakker heeft veel expertise op het gebied van vegetatiekarteringen. Vanaf de oprichting in 1988 was dit zelfs hét specialisme van ons bureau. De eerste 15 jaar van het bestaan van Buro Bakker lag de focus op het uitvoeren van vegetatiekarteringen. Maar ook nu nog voeren wij met grote regelmaat door het hele land in de verschillende landschapstypen karteringen uit. Speciaal hiervoor hebben we een systeem van vegetatietypen (typologie) ontworpen dat aansluit bij de bestaande landelijke systemen: De Vegetatie van Nederland (Schamineé et al.), de vegetatie catalogus van Staatsbosbeheer (Schipper) en het Europees systeem van Habitattypen voor Natura 2000-gebieden. Op het laagste niveau van de karteereenheden spitsten wij onze typologie toe op de lokale situatie en de specifieke vraagstelling van de opdracht.

Voorbeeldprojecten:

Naam: drs. André Kloosterman
Functie: Teamleider
Telefoon: 06 309 21 285