Agrarisch natuurbeheer (ANLb)

Het agrarisch natuurbeheer levert in het landelijk gebied een belangrijke bijdrage aan het behoud en herstel van de biodiversiteit en de landschappelijke waarden.

Het subsidiestelsel van agrarisch natuur- en lanschapsbeheer is onlangs gewijzigd, met als doel het succes van het agrarisch beheer te vergroten. Er wordt nu gewerkt met collectieven. Alle deelnemende agrariërs zijn aangesloten bij zo’n collectief. Het collectief dient de subsidieaanvraag in. De agrariërs doen dat dus niet langer individueel.

De provincies leggen in grote lijnen de natuurdoelen en ambities vast in natuurgebiedsplannen. Het is aan de collectieven om nadere invulling te geven aan deze natuurdoelen en ambities. Dat doen ze in beheerplannen. Deze beheerplannen komen tot stand in nader overleg met andere partijen, zoals waterschappen en natuur- en landschapsorganisaties. Zo kunnen maatregelen op de juiste plekken worden getroffen en ontstaat samenhang tussen het beheer in het agrarisch gebied en dat in nabijgelegen natuurgebieden. Daarnaast zien de collectieven toe op de uitvoering van het beheer en zijn ze verantwoordelijk voor de administratieve organisatie.

Wat Buro Bakker voor u kan betekenen

Buro Bakker kan op verschillende manieren adviseren over de invulling van agrarisch natuur- en landschapsbeheer, bijvoorbeeld door:

  • het uitvoeren van een gebiedsscan;
  • het opstellen van een beheerstrategie;
  • het uitvoeren van een ecologische kwaliteitstoets;
  • advisering en begeleiding in het proces.

Daarnaast kunnen we de monitoring voor u uitvoeren; we hebben veel ervaring met het inventariseren van de relevante soortgroepen. Ook voor een evaluatie van het beheer en de resultaten kunt u bij ons terecht. We gaan graag het gesprek met u aan om te kijken wat we voor u kunnen betekenen!

 

Naam: drs. André Kloosterman
Functie: Teamleider
Telefoon: 06 309 21 285