Natura 2000 toetsingen (Voortoets, Passende Beoordeling, stikstofberekeningen)

Wet natuurbescherming en Natura 2000

Nederland heeft ruim 160 Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. In de Wet natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming, is de bescherming van deze gebieden geregeld.

De Natura 2000-gebieden vertegenwoordigen Europese topnatuur. Voor elk gebied zijn doelstellingen vastgesteld voor habitattypen en Habitatrichtlijnsoorten en/of vogels. De doelstellingen worden in ruimte en tijd uitgewerkt in een Natura 2000-beheerplan.

Bij plannen of projecten in of buiten Natura 2000-gebieden kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming. In dat geval moet uw plan of project worden getoetst en beoordeeld. Voor projecten of plannen die met zekerheid niet leiden tot significante effecten op de doelstellingen van een Natura 2000-gebied, kan worden volstaan met een voortoets. Wanneer significante effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, is een Passende Beoordeling noodzakelijk. Een project is dan ook vergunningplichtig.

Wat u van ons kunt verwachten

Het uitvoeren van toetsingen aan de natuurwetgeving is voor ons dagelijkse praktijk. We hebben ruime ervaring met toetsingen aan de gebiedsbescherming. De afgelopen jaren hebben we voor allerlei initiatieven en plannen toetsingen uitgevoerd, van klein tot groot. Ook complexe toetsingen hebben we succesvol uitgevoerd. Onze rapportages hebben de strengste juridische toets meermaals doorstaan.

Onder meer de volgende organisaties vertrouwen op onze rapportages: DNVGL, Nuon, Groningen Seaports, Provincie Fryslân, gemeente Den Haag, RWE / Essent, It Fryske Gea en het Ministerie van Defensie.

Onze inzet kenmerkt zich door een onafhankelijk instelling, maar wel met oog voor de belangen van de opdrachtgever. Dat betekent dat we binnen de kaders van de wetgeving en met hart voor de natuur, maximaal meedenken met onze opdrachtgevers. Het doel is altijd om behoud van de beschermde natuurwaarden in te passen in de plannen. Zo nodig wordt dit aangevuld met compenserende maatregelen. We zoeken altijd naar praktische oplossingen.

Onze begeleiding garandeert voor u een ecologisch verantwoorde uitvoering van uw project. Meestal komen wij samen met onze opdrachtgevers tot een aanpak die geen vertraging bij de uitvoering van het project oplevert, die ruimte biedt aan flora en fauna en die juridisch zeker staat.

Stikstofberekeningen met AERIUS Calculator

Sinds de invoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli 2015 heeft ook het werken met het PAS-instrument AERIUS Calculator tot onze werkzaamheden behoord. Ook na de uitspraak van de Raad van State in mei 2019, die leidde tot de vernietiging van het PAS, is AERIUS Calculator het aangewezen instrument gebleven om stikstofberekeningen te doen. Wij voeren voor u de berekening van stikstofdepositie uit en volgen het wijzigende beleid rond stikstofemissie op de voet. Hiermee kunnen wij u goed informeren en begeleiden bij initiatieven waarbij sprake is of kan zijn van stikstofemissie.

Voorbeeldprojecten:

Toetsingen Natuurbeschermingswet ISK De Harskamp
Passende Beoordeling dijkversterking Eemshaven-Delfzijl
Passende Beoordeling Kwelderlandschap Marconi Buitendijks
Passende Beoordeling kolencentrales Maasvlakte

Naam: drs. Dagmar Heidinga
Functie: Projectleider
Telefoon: 0592 313389