Stedelijk groen en water

Stedelijk water neemt een aparte plaats in binnen het beheergebied van de Waterschappen. Naast de waterafvoerende basisfunctie vormt stadswater een deel van de woonomgeving. De belevingswaarde speelt daarom ook een belangrijke rol. Voor stedelijk water gelden geen doelstellingen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat betekent echter niet dat deze wateren in ecologisch opzicht niet waardevol zijn. Bovendien zijn vaak potenties voor verhoging van de natuurwaarde aanwezig.

Een ecoscan (volgens de EBEO-stad deeltoets 1) geeft via een snelle toets een indruk van de belevingswaarde en van de ecologische waarde van de oever en het water. De ecoscan bestaat uit het invullen van een lijst met kenmerken (zoals waterdiepte en inrichting van de oever) gecombineerd met een opname van de water- en oeverbegroeiing in een deeltraject.

In 2010 en 2011 voerde Buro Bakker ecoscans uit in een aantal gemeenten op de Veluwe. Al eerder voerden we ecoscans uit voor de gemeente Meppel. Uit de ecoscan komen knelpunten voor het bereiken van een goede kwaliteit van het stadswater snel naar voren. Zo blijken de negatieve effecten van riooloverstorten op de waterkwaliteit duidelijk uit een ecoscan. Daarnaast is de inrichting van de oevers vaak beperkend voor de ecologische waarde. Met name in de centra zijn wateren regelmatig voorzien van stenen oevers of beschoeiing, zodat de overgang van water naar land abrupt is en planten van een drassige oeverzone nauwelijks aanwezig zijn.

Uit de ecoscans in de stadswateren komen ook groeiplaatsen van kwetsbare en beschermde soorten en van mogelijk invasieve exoten aan het licht. Wij geven de resultaten weer in een heldere rapportage waarin de resultaten uit de ecoscan per meetpunt worden besproken. Het gebruik van foto’s en schema’s garandeert een inzichtelijke presentatie

Bij gesignaleerde knelpunten die uit de ecoscan naar voren komen, worden aanbevelingen gedaan voor verbetering van de kwaliteit van oever en water. Zo kan, waar hier fysiek ruimte voor is, gekozen worden voor het aanleggen van een plas-dras zone achter bestaande beschoeiing. Hierin is ruimte voor kenmerkende planten als Gele lis, Gewone Kattenstaart en Wolfspoot. De soorten verhogen tevens de belevingswaarde van het water.

Naam: drs. André Kloosterman
Functie: Teamleider
Telefoon: 06 309 21 285