Agrarisch natuurbeheer

Het agrarisch natuurbeheer levert in het landelijk gebied een belangrijke bijdrage aan het behoud en herstel van de biodiversiteit en de landschappelijke waarden. De laatste jaren is het agrarisch natuurbeheer volop in ontwikkeling en steeds meer agrarische bedrijven willen op deze manier bijdragen aan het behoud en verbetering van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Sinds begin 2016 kunnen agrariërs enkel nog via een agrarisch collectief subsidie aanvragen voor het uitvoeren van agrarisch natuurbeheer.

Agrarisch collectief; gebiedsgerichte aanpak

Een agrarisch collectief is een samenwerkingsverband bestaande uit agrariërs en andere grondgebruikers, die zich in gezamenlijkheid (vrijwillig) inzetten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De provincies leggen in grote lijnen de natuurdoelen en ambities vast in natuurgebiedsplannen. Het is aan de collectieven om nadere invulling te geven aan deze natuurdoelen en ambities.

In de zogeheten gebiedsaanvraag laat het collectief zien welke prestaties de deelnemers op gebiedsniveau willen leveren en hoe dit bijdraagt aan het realiseren van de provinciale natuurdoelstellingen. Buro Bakker kan agrarische collectieven ondersteunen met opstellen van gebiedsplannen en de uitvoering van verschillende projecten. Tevens kan Buro Bakker de agrarische collectieven ondersteunen bij het onderbouwen van verschillende subsidieaanvragen. De ecologen van Buro Bakker hebben ruime kennis van akker- en weidevogels, insectenvriendelijk en botanisch beheer en het samenstellen van geschikte zaadmengsels. Hiermee kan Buro Bakker agrarische collectieven effectief ondersteunen en de koppeling maken tussen ecologische kennis en agrarisch beheer in de praktijk.

Op naar een natuurinclusieve landbouw

Daarnaast staat de agrarische sector voor een grote uitdaging in de opmars naar een natuurinclusief landbouwsysteem. Buro Bakker kan met haar ruime kennis van flora en fauna een belangrijke bijdrage leveren aan deze transitie. Door middel van gebiedsanalyses en advies over agrarisch beheer en de invloed hiervan op de biodiversiteit in het agrarische gebied. Vooral op het gebied van effectiviteit van maatregelen en beheer is er behoefte aan meer kennis. Door middel van monitoring, inventarisatie en ecologische analyses kunnen we hier aan bijdragen.

Wat Buro Bakker voor u kan betekenen

Buro Bakker kan dus op verschillende manieren adviseren over de invulling van agrarisch natuur- en landschapsbeheer, bijvoorbeeld door:

  •     het uitvoeren van een gebiedsscan;
  •     het opstellen van een beheerstrategie;
  •     het uitvoeren van een ecologische kwaliteitstoets;
  •     onderbouwen van uw subsidieaanvraag.

Daarnaast kunnen we de monitoring voor u uitvoeren; we hebben veel ervaring met het inventariseren van alle relevante soortgroepen (vogels, insecten, flora). Ook voor een evaluatie van het beheer en de resultaten kunt u bij ons terecht. We gaan graag het gesprek met u aan om te kijken wat we voor u kunnen betekenen!

Bent u geïnteresseerd en wilt u weten wat Buro Bakker hierin voor u kan betekenen neem dan contact op met André Kloosterman.

Voorbeeldprojecten:

 

Naam: drs. André Kloosterman
Functie: Teamleider
Telefoon: 06 309 21 285