Cursussen Natuurwetgeving

Een actuele cursus natuurwetgeving op maat!

Maakt u ruimtelijke plannen of werkt u buiten? Dan heeft u vrijwel zeker met de groene wetgeving ofwel natuurwetgeving te maken. Deze wetgeving is complex en bovendien is net de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht. Nu al blijkt de toepassing van deze wetgeving regelmatig op problemen te stuiten. Grijp de huidige veranderingen aan om u nader te laten informeren!

Bijvoorbeeld de gedragscodes, habitattoets, significante effecten, ontheffingsaanvragen of soortenstandaards, weet u er genoeg van? Wij merken dat bij veel organisaties de implicaties van de groene wet- en regelgeving slechts beperkt in de werkwijze zijn geïntegreerd. Bij beheer zorgt dat voor extra werk, lastige planningen en risico’s. Ook bij afzonderlijke projecten wilt u het risico op problemen en vertraging minimaliseren. Met voldoende basiskennis zijn deze projecten echter vrij gemakkelijk te sturen. Ook kunt u bijvoorbeeld beter inschatten of geadviseerd nader onderzoek reëel is.

Buro Bakker biedt, in samenwerking met Ecologica, al jaren op de praktijk gerichte cursussen van verschillende niveaus, zoveel mogelijk toegesneden op uw vragen! De cursussen geven duidelijkheid over wanneer en op welke manier de groene wetgeving voor uw organisatie van belang is. We richten ons primair op de nieuwe wet, met de aspecten soortenbescherming (voormalige Flora- en faunawet) en gebiedsbescherming (voormalige Natuurbeschermingswet) in het kader van ruimtelijke projecten en beheer. Maar ook andere aspecten komen aan bod, zoals de regels voor bossen (voormalige Boswet), WABO en NNN (EHS). De cursussen onderscheiden zich door een kleinschalige en flexibele opzet en een praktische insteek. De groepen zijn klein. Bovendien geen juridisch verhaal, maar echt de praktijk. De informatie en casussen zijn mede gebaseerd op uw persoonlijke inbreng.

Basiscursus natuurwetgeving algemeen, 1 dag

De basis van de natuurwetgeving voor beheer en ruimtelijke ontwikkelingen, gericht op mensen die zijdelings of pas sinds kort hiermee in aanraking komen. Vooral de praktijk.

Doel:  introductie natuurwetgeving en toepassing in de praktijk
Beginniveau: geen tot weinig kennis van de natuurwetgeving
Inhoud:

– Wet natuurbescherming, zowel de soortbescherming als gebiedsbescherming (voorheen Flora-en faunawet, Natuurbeschermingswet, Boswet, inclusief relevante zaken uit de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)
– Hoe en wanneer inpassen in het planproces van beheer of RO?
– Relatie met de Wabo en omgevingsvergunning
– Vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen
– Toetsing Natura 2000, externe werking, passende beoordeling, significantie
– Bescherming bossen en Natuurnetwerk Nederland

Datum en locatie: Utrecht: 29 januari 2020
Duur: één dag van 9:30-17:00, inclusief lunch
Aantal deelnemers:   9 – 15
Kosten: tarief € 475,- excl. BTW *

Gevorderdencursus natuurwetgeving algemeen, 1 dag

Deze is gericht op mensen die voor wie de basis goed bekend is, maar er meer over willen weten, in detail willen weten wat er veranderd is of tegen concrete problemen aanlopen (beheer of RO). Ook mogelijk als vervolg op de basiscursus. Er is veel ruimte voor eigen inbreng.

Doel: diepgang, verandering en praktijkproblemen natuurwetgeving.
Beginniveau: deelnemers werken (regelmatig) met de natuurwetgeving, goede basiskennis.
Inhoud: Veranderingen vanwege de Wet natuurbescherming, maar daarnaast invulling sterk naar behoefte en vragen van deelnemers, bijvoorbeeld:
– Hoe zit het met de wettelijke belangen bij een ontheffingsaanvraag?
– Welke verschillen zijn er tussen provincies?
– Welke gedragscode is wanneer van toepassing en wat zjin valkuilen?
– Hoe zit het met de passende beoordeling, significantie, cumulatie en de PAS?
– Grens tussen mitigatie en compensatie?

Datum en locatie: Utrecht: 20 november 2019 of 12 februari 2020.
Duur: één dag van 09:30-17:00, inclusief lunch
Aantal deelnemers:   6 – 11
Kosten: tarief € 550,- excl. BTW *

Nieuw: Vernieuwingscursus natuurwetgeving, halve dag

Deze vernieuwingscursus is gericht op cursisten die een goede basiskennis van natuurwetgeving hebben en op de hoogte willen worden gebracht van actuele veranderingen en ontwikkelingen in de wetgeving. Er wordt een duidelijk overzicht gegeven van alle veranderingen in de natuurwetgeving. Er is veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht en voor natuurbescherming in de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast komen recente jurisprudentie en de implicaties daarvan aan bod.

Doel: diepgang, verandering en praktijkproblemen natuurwetgeving.
Beginniveau: deelnemers werken (regelmatig) met de natuurwetgeving, goede basiskennis.
Inhoud: De Wet natuurbescherming gaat per 2021 op in de Omgevingswet, samen met vele andere wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Wat houdt de Omgevingswet nou precies in en wat zijn de consequenties voor de natuurbescherming? Heeft dit gevolgen voor de rol van adviesbureaus en de benodigde kennis van overheden? In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de overeenkomsten en veranderingen in de natuurbescherming onder de nieuwe Omgevingswet ten opzichte van de huidige situatie.

Datum en locatie: Utrecht: 15 januari 2020.
Duur: halve dag van 09:00-12:30
Aantal deelnemers:   6 – 11
Kosten: tarief € 300,- excl. BTW ** (optionele kosten voor aansluitende lunch € 25,- excl. BTW)

Voor alle cursussen geldt:

Aanpak: combinatie tussen presentaties met veel gelegenheid tot vragen stellen en casussen in kleine groepjes (basiscursus met veldbezoek).
Materiaal: map en USB-stick met naslagwerk, presentaties en praktische zaken, plus  een certificaat van deelname.

* bij boeking van de 2e deelnemer van dezelfde organisatie of de 2e dag voor één deelnemer ontvangt u 15% korting. ** Voor de vernieuwingscursus geldt tevens 15% korting op het cursusgeld voor deelnemers die in hetzelfde seizoen een gevorderdencursus hebben gevolgd.

Aanmelding: info@ecologica.eu
Geef uw naam, organisatie en gewenste cursus door. U ontvangt dan een volledig aanmeldingsformulier met ruimte voor vragen en aandachtspunten.

Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd maar kunt u niet op genoemde data? Neem vooral contact met ons op, bij voldoende belangstelling worden extra data gepland. Wij hebben ook ervaring met in company cursussen.

Naam: drs. Dagmar Heidinga
Functie: Projectleider
Telefoon: 0592 313389