Cursussen Natuurwetgeving

Een actuele cursus natuurwetgeving op maat!

Maakt u ruimtelijke plannen of werkt u buiten? Dan heeft u vrijwel zeker met de groene wetgeving ofwel natuurwetgeving te maken. Deze wetgeving is complex en bovendien is net de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht. Nu al blijkt de toepassing van deze wetgeving regelmatig op problemen te stuiten. Grijp de huidige veranderingen aan om u nader te laten informeren!

Bijvoorbeeld de gedragscodes, habitattoets, significante effecten, ontheffingsaanvragen of soortenstandaards, weet u er genoeg van? Wij merken dat bij veel organisaties de implicaties van de groene wet- en regelgeving slechts beperkt in de werkwijze zijn geïntegreerd. Bij beheer zorgt dat voor extra werk, lastige planningen en risico’s. Ook bij afzonderlijke projecten wilt u het risico op problemen en vertraging minimaliseren. Met voldoende basiskennis zijn deze projecten echter vrij gemakkelijk te sturen. Ook kunt u bijvoorbeeld beter inschatten of geadviseerd nader onderzoek reëel is.

Buro Bakker biedt, in samenwerking met Ecologica, al jaren op de praktijk gerichte cursussen van verschillende niveaus, zoveel mogelijk toegesneden op uw vragen! De cursussen geven duidelijkheid over wanneer en op welke manier de groene wetgeving voor uw organisatie van belang is. We richten ons primair op de nieuwe wet, met de aspecten soortenbescherming (voormalige Flora- en faunawet) en gebiedsbescherming (voormalige Natuurbeschermingswet) in het kader van ruimtelijke projecten en beheer. Maar ook andere aspecten komen aan bod, zoals de regels voor bossen (voormalige Boswet), WABO en NNN (EHS). De cursussen onderscheiden zich door een kleinschalige en flexibele opzet en een praktische insteek. De groepen zijn klein. Bovendien geen juridisch verhaal, maar echt de praktijk. De informatie en casussen zijn mede gebaseerd op uw persoonlijke inbreng. Vanaf dit jaar hebben we een nieuwe opzet, met korte en langere cursussen, zodat u meer keus heeft.

Basiscursus natuurwetgeving algemeen, 1 dag

De basis van de natuurwetgeving voor beheer en ruimtelijke ontwikkelingen, gericht op mensen die zijdelings of pas sinds kort hiermee in aanraking komen. Vooral de praktijk.

Doel:  introductie groene wetgeving en toepassing in de praktijk
Beginniveau: geen tot weinig kennis van de natuurwetgeving
Inhoud:

– nieuwe Wet Natuurbescherming, zowel de soortbescherming als gebiedsbescherming (voorheen Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet, Boswet, inclusief relevante zaken uit de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)
– hoe en wanneer inpassen in het planproces van beheer of RO?
– relatie met de Wabo en omgevingsvergunning
– vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen
– toetsing Natura 2000, externe werking, passende beoordeling, significantie
– bescherming bossen en Natuurnetwerk Nederland

Datum en locatie: 13 oktober 2016 in Assen i.s.m. Ecologica en 3 november 2016 in Utrecht
Duur: één dag van 9:30-17:00, inclusief lunch
Aantal deelnemers:   9 – 15
Kosten: tarief € 445,- excl. BTW **.

Cursus soortenbescherming, 1 dag

De basis en meer diepgang van de soortenbescherming (nieuwe Wet natuurbescherming), zoals in de algemene basiscursus, maar dan een hele dag. Daardoor meer tijd voor achtergrond, uitleg, vragen, de praktijk en casussen. Samen met de cursus Gebiedenbescherming een 2-daagse totaalcursus.

Datum en locatie: 26 januari 2017 in Assen i.s.m. Ecologica
Duur: één dag van 9:30-16:30, inclusief lunch
Aantal deelnemers:   9 – 15
Kosten: tarief € 445,- excl. BTW **.

Cursus gebiedsbescherming, 1 dag

Betreft de basis van de gebiedsbescherming (nieuwe Wet natuurbescherming, onderdelen Natura 2000-gebieden, incl. PAS, en houtopstanden, daarnaast NNN/EHS, ), zoals in de algemene basiscursus, maar dan een hele dag. Daardoor meer tijd voor uitleg, vragen, de praktijk en casussen.

Datum en locatie: 9 februari 2017 in Assen i.s.m. Ecologica
Duur: één dag van 9:30-16:30, inclusief lunch
Aantal deelnemers:   9 – 15
Kosten: tarief € 445,- excl. BTW **.

Gevorderdencursus natuurwetgeving algemeen, 1 dag

Deze is gericht op mensen die voor wie de basis goed bekend is, maar er meer over willen weten, willen weten wat er verandert of tegen concrete problemen aanlopen (beheer of RO). Ook mogelijk als vervolg op de basiscursus. Er is veel ruimte voor eigen inbreng.

Doel: diepgang, verandering en praktijkproblemen natuurwetgeving.
Beginniveau: deelnemers werken (regelmatig) met de natuurwetgeving, goede basiskennis.
Inhoud: veranderingen vanwege de Wet Natuurbescherming, maar daarnaast invulling sterk naar behoefte en vragen van deelnemers, bijvoorbeeld:
– hoe zit het met de wettelijke belangen bij een ontheffingsaanvraag?
– welke gedragscode is wanneer van toepassing en wat zjin valkuilen?
– hoe zit het met de passende beoordeling, significantie, cumulatie en de PAS?
– grens tussen mitigatie en compensatie?

Datum en locatie: 14 februari 2017 in Assen, i.s.m. Ecologica
Duur: één dag van 09:30-17:00, inclusief lunch
Aantal deelnemers:   6 – 11
Kosten: tarief € 515,- excl. BTW **.

Cursus vernieuwing in de natuurwetgeving, ½ dag

Deze cursus is gericht op mensen die bekend zijn met de  groene wetgeving (beheer en RO) en alleen op de hoogte gebracht willen worden van de veranderingen in de wetgeving met de nieuwe Wet Natuurbescherming.

Doel:  overzicht krijgen in wat er verandert in de natuurwetgeving in 2016/2017
Beginniveau:  deelnemers hebben een goede basiskennis
Inhoud:  gericht op de veranderingen die de Wet Natuurbescherming met zich meebrengt en de ontwikkelingen in de PAS. Daarnaast recente jurisprudentie en de implicaties daarvan. Ook de combinatie met de Omgevingswet komt aan bod.

Datum en locatie:

  • 26 mei 2016 in Utrecht i.s.m. Ecologica
  • 10 november 2016 in Eindhoven i.s.m. Ecologica
  • 15 november 2016 in Assen i.s.m. Ecologica
  • 7 februari 2017 in Utrecht i.sm. Ecologica

Duur: één middag van 13:00-17:00 (geen casussen)
Aantal deelnemers:   12 – 17
Kosten: tarief € 295,- excl. BTW **.

Voor alle cursussen geldt:

Aanpak: combinatie tussen presentaties met veel gelegenheid tot vragen stellen en casussen, waarbij in kleine groepjes wordt gewerkt (basiscursus met veldbezoek).
Materiaal: map met naslagwerk, presentaties en praktische zaken digitaal op CD, plus  een certificaat van deelname.

** bij boeking van de 2e deelnemer van dezelfde organisatie of de 2e dag voor één deelnemer ontvangt u 15% korting.

Aanmelding: info@ecologica.eu
Geef uw naam, organisatie en gewenste cursus door. U ontvangt dan een volledig aanmeldingsformulier met ruimte voor vragen en aandachtspunten.

Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd maar kunt u niet op genoemde data? Neem vooral contact met ons op, bij voldoende belangstelling worden extra data gepland. Wij hebben ook ervaring met in company cursussen.

Delen op Social Media
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest
Naam: drs. Dagmar Heidinga
Functie: Projectleider
Telefoon: 0592 313389